خپرونې

د افغانستان اسلامي امارت د کار له پیل څخه تر دا مهال پورې د ټولګټو وزارت د کړنو او فعالیتو په ګزارش:

هفته نامه راه ۱۴۰۰/۳/۲۹

...

۱ کال ago

...

...