تخنیکي معینیت

د معین ژوند لیک

 دتخنیکي معین عبدالقیوم ځاځي لنډ ژوند لیک 

اړوند ریاستونه:

 د کنټرول او د پروژو د کیفیت ریاست

د پروژو د تنظیم ریاست

د سروې او پروژه سازۍ ریاست

د طرحې او ډیزاین ریاست

د لابراتورونو ریاست

غیر اختیاري پروژې(تمویل کوونکي)

.

5 months 3 weeks ago

.

aa