مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلند تناژ

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلند تناژ
شماره: (750)
تاریخ: 1399/4/5 

File مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه بلند تناژ.pdf

1 year 2 months ago

.