راپور مصارف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹

منظوری بودجه , مصرف وفیصدی مصرف پروژه های انکشافی بخش اختیاری وغیراختیاری بابت سال مالی1399 وزارت فوایدعامه                  
شماره کود پروژه تمویل کننده عنوان پروژه منظوری بودجه 1399  مصرف  فیصدی مصرف
1 AFG/420022 ايتاليا ساختمان سرک باميان-کابل ( بطول 140 کيلومتر) 50,000,000.00 0 0.00%
2 AFG/420064 بانک انکشاف آسیایی ساختمان سرک  دره صوف الی یکاو لنگ به طول 180 کيلومتر 1,894,301,011 2,359,540,960.05 63.82%
3 AFG/420105   ساختمان سرک قيصار- بالامرغاب -لامان بطول 233 کیلومتر 1,457,395,633.00 943,391,922.09  
بانک انکشاف آسیایی 1,257,395,633 919,245,816.14 49.98%
حکومت افغانستان 200,000,000 24,146,105.95 27.44%
4 AFG/420106   برنامه ملي سرک های روستايی ( وزارت فوايدعامه ) 3,701,000,000.00 2,062,280,706.96  
حکومت افغانستان 2,312,000,000 1,342,412,011.06 99.26%
صندوق امانتي بازسازي افغانستان3064 1,389,000,000 719,868,695.90 51.83%
5 AFG/420109 صندق انکشافی سعودی ساختمان سرک ارملک - لامان بطول 50 کيلومتر 50,000,000.00 632,454,003.86 96.44%
6 AFG/420117 حکومت افغانستان ساختمان سرکهای حلقوی شهر شبرغان 5,000,000 191,505,982.00 100.00%
7 AFG/420120 حکومت افغانستان سرک خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، چاه آب، بندر آی خانم، بهارک(144 کیلومتر) 55,000,000 378,741,382.00 100.00%
8 AFG/420121 حکومت افغانستان سرک چک الی دایمیرداد(60 کیلومتر) 1,000,000 0.00 0.00%
9 AFG/420164 بانک انکشاف آسیایی دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد - اشکاشم به طول 150 کیلومتر 2,840,018,197 1,091,482,346.85 91.95%
10 AFG/420165 بانک انکشاف آسیایی ساختمان سرک جبل السراج - سروبی به طول 101 کیلومتر 1,000,000 0.00 0.00%
11 AFG/420167 بانک انکشاف اسلامی دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 117 کیلومتر 5,000,000 472,241.00 9.44%
12 AFG/420182 حکومت افغانستان قيرريزی سرکهای داخل شهر فراه 110,000,000 148,915,665.00 100.00%
13 AFG/420233 حکومت افغانستان ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل  ساختمان سرک حلقوی مزار شریف    77,232,400 14,845,680.00 100.00%
14 AFG/420242 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال به طول 60 کیلومتر 150,000,000 446,751,576.00 89.87%
15 AFG/420253 حکومت افغانستان دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف 69 کیلومتر 1,000,000 0.00 0.00%
16 AFG/420308 حکومت افغانستان قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول 10 کیلومتر 50,000,000 61,869,565.00 58.65%
17 AFG/420320 حکومت افغانستان واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت فواید عامه 300,000,000 151,294,659.00 87.14%
کمک هندوستان 0 36,108,084.00 73.25%
18 AFG/420323 حکومت افغانستان قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان 15,600,000 135,599,988.00 100.00%
19 AFG/420332 حکومت افغانستان لات دوم لته بند سروبی(24 کیلومتر) 10,000,000 0.00 0.00%
20 AFG/420333 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین بولدک بطول 90 کیلو متر 1,000,000 116,996,076.00 80.20%
21 AFG/420335 حکومت افغانستان ساختمان و اسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر  142,000,000 203,566,214.00 100.00%
22 AFG/420336 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان 90,000,000 149,284,770.00 66.96%
23 AFG/420337 حکومت افغانستان ساختمان واسفالت ریزی سرک میدان هوایی قندهار 1,000,000 0.00 0.00%
24 AFG/420338 حکومت افغانستان اعمار سرک پامیر ها 1,000,000 0.00 0.00%
25 AFG/420341 بانک انکشاف آسیایی مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکاو لنگ الی کندهار بطول 550 کیلو متر 5,000,000 0.00 0.00%
26 AFG/420345 حکومت افغانستان ساختمان سرک دهراود الی ارزگان 1,000,000 0.00 0.00%
27 AFG/420346 بانک انکشاف آسیایی ساختمان سرک سپری الی جلال آباد بطول 106 KM (لین دوم) 23,100,000 10,474,100.98 45.34%
28 AFG/420347 بانک انکشاف آسیایی ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 33 کیلو متر 700,110,997 305,413,359.69 79.28%
29 AFG/420348 بانک انکشاف آسیایی ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول 50 کیلو متر 92,554,790 122,833,429.11 83.87%
30 AFG/420349 حکومت افغانستان ساختمان سرک تنگی چشمه شفا الی بازار ولسوالی شولگره  بطول 30 کیلومتر (DBST)  در ولایت بلخ 1,000,000 39,344,834.00 95.48%
31 AFG/420352 حکومت افغانستان دیزاین، ساختمان و قیریزی سرک از نهرین الی دو آبی خوست ولایت بغلان و سرکهای داخل شهر پلخمری بطول ۵ کیلومتر 1,000,000 0.00 0.00%
32 AFG/420354 حکومت افغانستان اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنک ولسوالی لجه منگل  1,000,000 0.00 0.00%
33 AFG/420356 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک از قریه محی الدین الی ولسوالی جغتو 37 کیلومتر 1,000,000 0.00 0.00%
34 AFG/420357 حکومت افغانستان سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنر مسیر قریه عبد الخیل(بطول 23 کیلومتر) 50,232,400 131,013,640.00 100.00%
35 AFG/420358 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی ولسوالی کامدیش،  سرک کولم الی مرکز نورستان،  و اعمار سرک های داخل شهر نورستان 1,000,000 0.00 0.00%
36 AFG/420359 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا 60,000,000 15,751,545.47 66.64%
37 AFG/420360 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد اغه  28 کیلومتر 40,892,960 0.00 0.00%
38 AFG/420362 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار 102,000,000 663,241,212.00 100.00%
39 AFG/420363 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک 98,000,000 98,278,665.00 100.00%
40 AFG/420365 حکومت افغانستان ساختمان پل بالای دریای هلمند و سا ختمان سرک نیلی الی قناق 20,000,000 172,462,714.00 100.00%
41 AFG/420366 حکومت افغانستان دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری 31,232,400 161,523,800.00 100.00%
42 AFG/420367 حکومت افغانستان سروی، دیزاین و ساختمان سرک از امتداد سرک حلقوی به طرف ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 1,000,000 0.00 0.00%
43 AFG/420368 ايتاليا ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران - گردندیوال (هرات الی چشت شریف) 50,000,000 357,347,527.02 98.71%
44 AFG/420371 حکومت افغانستان احداث سرک اسپیلان بطول 20 کیلومتر در منظقه سفید غولیا ورس بامیان 50,446,480 90,372,034.00 100.00%
45 AFG/420377 بانک جهانی پروژه سرک اتصال- ترانس- هندوکش(THRCP) دوشی، بامیان 500,000,000 929,330,624.35 46.85%
46 AFG/420381 حکومت افغانستان ساختمان سرکهای داخل شهر مزار شریف بطول ۱۷ کیلومتر 1,000,000 341,473,053.00 100.00%
47 AFG/420385 حکومت افغانستان سروی، دیزاین و ساختمان سرک کرتاز- الی نو آباد کوچی های ساکن ولایت کاپیسا 49,757,184 146,639,444.00 93.43%
48 AFG/420387 حکومت افغانستان ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار بطول 6 کیلومتر 1,000,000 0.00 0.00%
49 AFG/420388 حکومت افغانستان ساختمان سرک بادپخت و اعمار سرک پوهنتون لغمان به طول 4 کیلومتر 50,000,000 271,603,423.00 100.00%
50 AFG/420441 حکومت افغانستان اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه 50,000,000 70,839,811.00 100.00%
51 AFG/420443 حکومت افغانستان ساختمان سرک از دره صوف الی معدن شباشک 108,883,820 180,239,942.00 100.00%
52 AFG/420445 بانک انکشاف آسیایی حفظ و مراقبت سرک کابل الی جلال آباد 83,106,179 57,120,923.44 68.73%
53 AFG/420446 حکومت افغانستان حفظ و مراقبت سرک از گردیز الی پتان 105 کیلومتر 109,000,000 0.00 0.00%
54 AFG/420447 حکومت افغانستان ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا (خارج دره غچولان کله حوت ) 10,169,720 95,076,108.00 100.00%
55 AFG/420448 حکومت افغانستان اعمار سرک از دو راهی بگرام الی جبل سراج 320,232,400 464,135,111.00 100.00%
56 AFG/420449 حکومت افغانستان قیر ریزی سرک از ولسوالی پل حصار الی خاواک پنجشیر 1,000,000 0.00 0.00%
57 AFG/420450 حکومت افغانستان قیر ریزی سرک بدخاک ازره الی ولسوالی جاجی آریوب 150,000,000 22,980,194.98 99.86%
58 AFG/420451 حکومت افغانستان قیر ریزی سرک -  از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی 21 کیلو متر 1,000,000 0.00 0.00%
59 AFG/420528 حکومت افغانستان تجهیزات لابراتوار ملی 50,000,000 29,923,114.39 39.07%
60 AFG/420530 بانک انکشاف آسیایی مطالعات مقدماتی - اقتصادی و تخنیکی تونل جدید سالنگ 373,697,855 154,454,709.12 34.27%
61 AFG/420531 بانک انکشاف آسیایی ایجاد سیستم مدیریت سرکها 621,847,205 44,368,837.94 55.59%
62 AFG/420533 حکومت افغانستان ساختمان سرک لین دوم کابل- میدان از پل کمپنی الی دشت توپ ولایت میدان وردک 17,339,440 166,339,417.00 100.00%
63 AFG/420534 حکومت افغانستان ترمیم و بازسازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار 1,000,000 0.00 0.00%
64 AFG/420538 حکومت افغانستان اسفالت سرک های داخلی شهر ولسوالی امام صاحب بطول 11.7 کیلومتر 50,000,000 233,017,087.00 90.22%
65 AFG/420554 حکومت افغانستان سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی  دیورند 1,000,000 0.00 0.00%
66 AFG/420555 حکومت افغانستان ساختمان سرک از گردیز الی زرمت بطول 42 کیلومتر(قیریزی) 1,000,000 0.00 0.00%
67 AFG/420556 حکومت افغانستان اعمار سرک از چغچران بطول 20 کیلومتر، ولایت غور 1,000,000 51,366,844.00 63.13%
68 AFG/420557 حکومت افغانستان ساختمان سرک از گلران الی ریاط سنگی به طول 10 کیلومتر وسرک جغتی الی شاهراه اسلام قلعه 5,741,450 0.00 0.00%
69 AFG/420558 حکومت افغانستان اعمار سرک جانی خیل الی ولسوالی څمکنی بطول 23 کیلومتر،حلقوی گردیز،احمد آباد الی مچلغو و روحانی بابا الی گردیز 1,000,000 27,853,441.00 100.00%
70 AFG/420559 حکومت افغانستان ساختمان سرک و اعمار پل 80 متره موتر رو بالای دریای علیشیر(پل هارون خیل) و سرک خوست الی قلندر و موسی خیل و سرکهای داخل شهر خوست 1,000,000 6,021,569.69 97.00%
71 AFG/420560 حکومت افغانستان اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل 23 کیلومتر ولایت ننگرهار 1,000,000   0.00%
72 AFG/420561 حکومت افغانستان ساختمان سرکهای داخل شهر سرپل بطول 14 کیلومتر 1,000,000   0.00%
73 AFG/420562 حکومت افغانستان ساختمان سرک از آقچه الی ولسوالی مردیان بطول 18 کیلومتر 1,000,000   0.00%
74 AFG/420564 حکومت افغانستان ساختمان 200 متر پل در مسیر سرک زرنج الی کنگ(سرشیله) 1,000,000 63,181,864.00 100.00%
75 AFG/420565 حکومت افغانستان ساختمان سرک از تانگ تیل لوگر الی چهل دختران بطول ۲۱ کیلومتر 200,000,000 300,749,729.35 93.69%
76 AFG/420566 حکومت افغانستان سروی و دیزاین سرک دره کیان بطول ۵ کیلومتر 1,000,000   0.00%
77 AFG/420568 حکومت افغانستان حفظ ومراقبت سرکها بشمول برنامه قوایکار 1,375,000,000 1,075,285,767.00 94.95%
78 AFG/420569 حکومت افغانستان حفظ مراقبت سالنگها 150,000,000 90,490,844.00 68.29%
79 AFG/420570 حکومت افغانستان اعمار پل بطول 300 متر درکندهار 1,000,000   0.00%
80 AFG/420571 حکومت افغانستان سرک حلقوی از قسمت دوغ آبی الی کرکرپل معدن 1,000,000   0.00%
81 AFG/420572 حکومت افغانستان اعمار سرک (بخش اول ودوم ) ازنواباد ولسوالی کامه سنکر سرای  1,000,000   0.00%
82 AFG/420573 حکومت افغانستان اعمار 20 کیلومتر سرک کنر الی نورستان 2,000,000 73,238,402.00 99.99%
83 AFG/420574 حکومت افغانستان اعمار سرک شاجوی الی ارغنداب بطول 30 کیلومتر  5,000,000   0.00%
84 AFG/420575 حکومت افغانستان اعمار 13 کیلومتر سرک از سلطان کوت الی معدن گاز دار خواجه گو گردک ولایت جوزجان 5,000,000   0.00%
85 AFG/420576 حکومت افغانستان سرک حلقوی بطول 22 کیلومتر ازنادرشاه کوت الی بندرغلام خان  10,000,000   0.00%
86 AFG/420609 حکومت افغانستان استر پنج سانتی قیراز ولسوالی خنجان الی بنو 40,000,000   0.00%
87 AFG/420611 حکومت افغانستان اعمار 40 کیلومتر سرک از ولسوالی بهارک الی ولسوالی شهدا 0   0.00%
مجموع بودجه اختیاری 6,757,760,654 8,448,373,285 94.05%
مجموع بودجه غیراختیاری 9,936,131,867 7,740,515,659 61.89%
مجموع کُل   16,693,892,521.00 16,188,888,944.34 75.34%

1 year ago

.